Câu chuyện Smile Care

Giá trị cốt lõi

Điều trị cho khách hàng giống như bản thân:

1. Luôn lựa chọn giải pháp điều trị cho người thân hoặc bản thân

2. Luôn lấy chất lượng quốc tế là mục tiêu hướng tới

3. Luôn trung thực trong sử dụng vật liệu

4. Luôn đặt mình vào khách hàng để đối xử và điều trị

5. Không bao giờ tranh luận đúng sai với khách hàng

Bảo tồn răng thật tối đa:

1. Mọi hướng điều trị ưu tiên bảo tồn răng thật tối đa

2. Học tập & nghiên cứu theo hướng bảo tồn răng thật tối đa

3. Không điều trị những răng không gặp vấn đề

4. Luôn cân nhắc giữa hiệu quả đạt được và chi phí bỏ ra của khách hàng

Luôn giúp đỡ lẫn nhau:

1. Luôn giúp đỡ người khác

2. Luôn đặt mình vào vị trí người khác để hành xử